Koszty upadłości konsumenckiej

SPIS TREŚCI:

ZALETY UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

I. ODDŁUŻENIE

Umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli; mogą zostać umorzone wszystkie wierzytelności z kilkoma wyjątkami bez względu na ich wysokość, ale tylko te powstałe do czasu ogłoszenia upadłości. Ponadto wygasają roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone.

II. SPŁATA DŁUGÓW W RATACH

Rozłożenie części długu na raty w ramach Planu Spłaty Wierzycieli  już po ogłoszeniu upadłości; cały dług nie jest spłacany w ramach tego planu, lecz jego część, której wysokość zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Poprawa sytuacji upadłego w trakcie wykonywania Planu Spłaty Wierzycieli nie skutkuje automatycznie zwiększeniem rat płatnych do wierzycieli.  Plan spłaty upadły wykonuje dobrowolnie samodzielnie wpłacając kwoty wierzycielom.

III. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Zawieszenie egzekucji z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania aż do chwili umorzenia zobowiązań. Możliwe jest także ich zawieszenie jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

IV. KONIEC EGZEKUCJI WOBEC UPADŁEGO

Z chwila prawomocnego ogłoszenia upadłości z mocy prawa następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych i sądowych przeciwko upadłemu. Oznacza to, że od tej chwili upadły przestaje być „nękany” przez komorników i sądy. Nie musi obawiać się kontynuacji licytacji komorniczej, zabierania pensji przez komornika i naliczania kosztów komorniczych, ustaje konieczność wizyt w sądach na sprawach toczonych przeciwko niemu przez wierzycieli.

Zakończeniu ulegają zatem działania komorników, windykatorów i bezpośrednio wierzycieli. Jedyną drogą dla nich jest zgłoszenie się do ustanowionego syndyka. Od tej pory to syndyk zajmuje się roszczeniami wierzycieli.

V. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ

Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu, a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone.

VI. ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH

Pomimo faktu, że skutek ten nie wynika z przepisów ustawy w praktyce złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a następnie ogłoszenie przez sąd upadłości, do takiego efektu prowadzi.  ­­­­­­­­

VII. ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK

Z chwilą ogłoszenia upadłości od wierzytelności, które nie były zabezpieczone rzeczowo (n.p. poprzez ustanowienie hipoteki, zastawu rejestrowego) nie biegną przeciwko upadłemu odsetki. Odsetki biegną jedynie na rzecz wierzycieli posiadających zabezpieczenie rzeczowe, ale odsetki te mogą zostać zaspokojone w postępowaniu upadłościowym jedynie z przedmiotu zabezpieczenia. Zatem ogólną regułą jest zaspakajanie w postępowaniu upadłościowym odsetek wyłącznie za okres do dnia ogłoszenia upadłości.

VIII. WSPARCIE W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny (również w majątku wspólnym małżeńskim), który wszedł do Masy Upadłości na zaspokojenie roszczeń wierzycieli przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Jest to wyraźne polepszenie położenia dłużnika zamieszkującego w lokalu likwidowanym przez syndyka, w szczególności w porównaniu z egzekucją komorniczą.

IX. POPRAWA POZYCJI DŁUŻNIKA W RAMACH ZAWARTEJ WCZEŚNIEJ UMOWY

Syndyk może odstąpić od umowy zawartej przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości.

X. MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU (UGODY) Z WIERZYCIELAMI

Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z wierzycielami znacząco rośnie z chwilą ogłoszenia przez sąd upadłości konsumenckiej. Nie ma ograniczeń co do zakresu takiej ugody, a więc to od rozsądnych propozycji układowych dłużnika uwzględniających interesy obu stron zależy powodzenie tego działania.

XI. SPOKÓJ PSYCHICZNY

Nad dłużnikiem rozciąga się parasol ochronny syndyka – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie ze wszystkimi wierzycielami z osobna. Nie jest nachodzony przez komorników i windykatorów. Nie otrzymuje telefonów z banków i od wierzycieli. Po zakończonym postępowaniu upadłościowym wychodzi natomiast z pętli zadłużenia.

ŻYCIE PO UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

JAK WYGLĄDA KWESTIA ŻYCIA PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA?

Jeżeli dłużnik podał uczciwie wszystkie swoje zobowiązania w toku postępowania upadłościowego i nic nie zostało ukryte, nie odpowiada on w żaden sposób za zobowiązania, które powstały przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Zobowiązania te przestają istnieć w stosunku do Dłużnika. Nie może być wszczęta egzekucja, czy inne postępowanie – sądowe, czy windykacyjne. Jeżeli zdarzy się, że któryś z dawnych wierzycieli zabierze takiej osobie jakiekolwiek kwoty, istnieje całkowita gwarancja ich odzyskania.

Osoba po przeprowadzonej upadłości może bez przeszkód nabywać własność ruchomości i nieruchomości, bez obaw, że zostaną mu one odebrane. Można bez obaw o ich odebranie otrzymywać darowizny i spadki. Można zawierać dowolne umowy o pracę i innego typu, bez obaw, że dochody z nich zostaną takiej osobie odebrane.

KOSZTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH UPADŁOŚCIOWYCH

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄ NASTĘPUJĄCE

  1. Koszt opłaty sądowej i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – łącznie 50 zł.
  2. Koszt sporządzenia wniosku przez profesjonalnego pełnomocnika, specjalizującego się w sprawach upadłościowych – zależny od indywidualnej sytuacji klienta.
  3. Koszty prowadzenia samego postępowania są pokrywane ze sprzedanego majątku, a jeżeli majątek nie wystarcza na ich pokrycie lub nie ma takiego majątku, wtedy koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.
Zadzwoń do nas
Lub

Umów się na bezpłatną konsultację