Warunki i skutki upadłości konsumenckiej

SPIS TREŚCI:

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

KONIEC EGZEKUCJI I PROCESÓW SĄDOWYCH WOBEC UPADŁEGO!

Z chwilą prawomocnego ogłoszenia upadłości z mocy prawa następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych i sądowych przeciwko upadłemu. Oznacza to, że od tej chwili upadły przestaje być „nękany” przez komorników i sądy. Nie musi obawiać się kontynuacji licytacji komorniczej, zabierania pensji przez komornika i naliczania kosztów komorniczych, ustaje konieczność wizyt w sądach na sprawach toczonych przeciwko niemu przez wierzycieli.

Zakończeniu ulegają zatem działania komorników, windykatorów i bezpośrednio wierzycieli. Jedyną drogą dla nich jest zgłoszenie się do ustanowionego syndyka. Od tej pory to syndyk zajmuje się roszczeniami wierzycieli.

UTRATA MAJĄTKU UPADŁEGO – O ILE TAKI JEST?

Ogłoszenie upadłości prowadzi do przejęcia zarządu nad całym majątkiem upadłego przez syndyka, który doprowadzi do jego spieniężenia (z reguły w drodze licytacji). Środki z tego uzyskane – o ile takie są – będą przeznaczone na spłatę części zobowiązań upadłego. Oznacza to jednak np. utratę mieszkania/domu, który będzie zlicytowany. W praktyce, upadły do czasu licytacji (ok. 12 m-cy) może mieszkać z rodziną w takim lokalu, ale po jego sprzedaży musi się wyprowadzić.

ISTNIEJE WSPARCIE DLA UPADŁEGO W ZASPOKOJENIU JEGO POTRZEB MIESZKANIOWYCH

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny, który został w toku postępowania sprzedany na spłatę wierzycieli, przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Ewentualna egzekucja komornicza nie daje takich uprawnień.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO MIESZKANIA WE WŁASNYM MIESZKANIU / DOMU A NAWET JEGO ODZYSKANIE

Jeżeli upadły posiada dom mieszkalny, który w toku postępowania ma zostać sprzedany na spłatę wierzycieli w drodze licytacji, a przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres 12 do 24 miesięcy, nasza firma może się postarać o pozyskanie inwestora, który nabędzie na licytacji Państwa mieszkanie, wynajmie je Państwu na okres od 12 do 24 miesięcy w ramach kwoty pieniężnej otrzymanej z masy upadłościowej oraz zawrze umowę pierwokupu po okresie najmu, za z góry określoną cenę.

SPŁATA CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH

Następnie sąd (o ile istnieje taka możliwość) nałoży na upadłego obowiązek spłaty pewnej pozostałej części długu. UWAGA – taki obowiązek nie może przekraczać istniejących możliwości zarobkowych upadłego i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Upadłemu muszą być pozostawione środki do życia. W praktyce w największym uogólnieniu oznacza to, że upadły przez 3 lata będzie musiał się liczyć z koniecznością spłat w ustalonym przez sąd zakresie swoich wierzycieli. Wysokość tych spłat zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Co więcej, jeżeli upadły nie uzyskuje dochodów i nie ma możliwości ich uzyskiwania, albo są one na tyle niskie, że wystarczają tylko na jego utrzymanie, to część długu nie jest rozkładana na raty, ale od razu następuje umorzenie całości zobowiązań!

CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE!

Sąd, po zakończonym postępowaniu umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, że zobowiązania, które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają również wszystkie roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. Umorzeniu podlegają również zobowiązania podatkowe i w stosunku do ZUS. Skutek taki nie może być osiągnięty w żadnym innym postępowaniu, a w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym.

Umorzeniu nie podlegają tylko długi wymienione w ustawie, w szczególności alimenty, grzywny, czy obowiązek zapłaty określony w wyroku karnym.

WYKREŚLENIE Z WSZYSTKICH REJESTRÓW DŁUŻNIKÓW

Po 5 latach od umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Biuro Informacji Kredytowej. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, na wniosek upadłego. Historia w takich instytucjach zostaje wyczyszczona.

SPOKÓJ PSYCHICZNY

Nad dłużnikiem rozciąga się parasol ochronny syndyka – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie ze wszystkimi wierzycielami z osobna. Nie jest nachodzony przez komorników i windykatorów. Nie otrzymuje telefonów z banków i od wierzycieli. Po zakończonym postępowaniu upadłościowym wychodzi natomiast z pętli zadłużenia.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA DLA OPORNYCH

 Szanowni Państwo!

w tym skromnym opracowaniu pragniemy poruszyć kilka problemów: jakie błędy najczęściej popełniają osoby zadłużone oraz jak w  nieumyślny sposób łamią prawo, w następstwie czego uniemożliwiają sobie drogę do oddłużenia a wręcz narażają się na odpowiedzialność karną.

Przykładowy model:

Rodzina 2+2. 2 osoby pracujące, łączny dochód na rękę: 7.000,00 PLN

Rodzina 2+2, w 2008 r. zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich przy kursie CHF wynoszącym 2,02 zł. na okres 30 lat i z marżą w banku 1,3% ponad LIBOR CHF 3M. Kwota kredytu 295.000,00 PLN na zakup mieszkania o wartości 350.000,00 PLN. Rata: 1.377,00 PLN. Do tego rodzina zaciągnęła kredyt na remont w wysokości 50.000,00 PLN na okres 10 lat, rata 575,40 PLN. Do tego wzięty został samochód średniej klasy w raty kredytowe na kwotę ok. 60.000,00 PLN na okres 5 lat, rata 1.182,00 PLN.

Łączne obciążenie ratalne: 3.134,00 PLN + koszty domowe 3.000,00 PLN + oszczędności = ok. 7.000,00 PLN / m-c.

Lata 2008 – 2019 r.

Rata kredytu wzrosła z 1.377 do 2.208 zł, czyli budżet domowy zmniejszył się o 800 zł. W międzyczasie była komunia święta, urodziny, wakacje i szkoła. Rodzina, ponieważ miała zmniejszony budżet domowy, zapożyczała się w bankach / u znajomych / u rodziny / w chwilówkach na zasadzie jakoś to będzie, później to odrobimy. W wyniku tego, wpadają w spiralę zadłużenia, ponieważ nagle ich raty z kwoty 3.134,00 PLN wynoszą już 4.000,00 zł z samej podwyżki CHF, a nierzadko dochodzi do 5.000,00 zł i więcej. Nagle okazuje się, że nie ma pieniędzy na czynsz, szkołę, jedzenie. W rezultacie dopożyczamy, żeby uzupełnić lukę w budżecie. W ten sposób stajemy się niewypłacalni w sposób niezawiniony, jednak z punktu widzenia prawa łamiemy przepisy. Dodatkowo, okazuje się, że kredyt który spłacamy od 10 lat zamiast się zmniejszyć o 1/3, to posiadamy do spłaty 420.000,00 PLN.

Przepisy:

1) Prawo upadłościowe

– sam fakt, że zostaliście Państwo wciągnięci w grę z bankami –  wzięcie kredytu w CHF i w wyniku wahań kursów nie było Państwa stać na regulowanie rat, tudzież przez co staliście się niewypłacalni, jest tzw. siłą wyższą i stanowi podstawę do ogłoszenia upadłości w następstwie czego, bezproblemowo uzyskacie Państwo oddłużenie. Kluczowym elementem jest to sytuacja niezawiniona w celu uzyskania oddłużenia, i to ona jest przedmiotem analizy przez sąd. W zależności od tego jak jest napisany wniosek i czy sytuacja zawinienia lub nie nastąpiła wniosek zostaje:

 • wg. starych przepisów: oddalony lub przyjęty, w następstwie czego dochodzi do oddłużenia lub „okresu próby” w którym spłacamy ustalone raty zależne od wysokości dochodu przez okres przykładowo 3 lat.
 • wg. nowych przepisów: przyjęty, następnie dochodzi do analizy czy dłużnik nadaje się do oddłużenia czy dostaje „okres próby” w którym spłaca ustalone raty zależne od wysokości dochodu przez okres przykładowo 3 lat.

2) Jednakże, jeżeli sąd się dopatrzy:

 • że zaciągaliście Państwo kredyty w celu regulowania kredytów zaległych w momencie w którym nie było już was stać na ich obsługę;
 • że za bardzo się zadłużaliście ponad zdolność kredytową
 • że zaciągaliście zobowiązania będąc niewypłacalnym

– to sąd nie tylko może wam odmówić oddłużenia, ale i odrzucić wniosek o upadłość. Nadto, zadłużanie się ponad zdolność kredytową jest wprowadzeniem w błąd banki co do sytuacji finansowej i podlega odpowiedzialności karnej z art. 286 kk. czyli wyłudzenie.

Dlatego pamiętajmy, gdy jesteście niewypłacalni, nie wolno spłacać kredytu kredytem, bo po pierwsze wpadacie w spiralę kredytową, a po drugie łamiecie prawo i skutecznie sobie zamykacie drogę na upadłość.

Komornik:

Kim jest komornik w skrócie – urzędnikiem państwowym mającym za zadanie odnaleźć Państwa majątek na zlecenie wierzyciela, zająć go, a następnie zlicytować lub ściągnąć należne wierzycielowi pieniądze.

Kim jest syndyk w skrócie – najczęściej radcą prawnym prowadzącym własną działalność prawniczą, który dodatkowo wykonuje zawód syndyka (zarządcy) majątku i ma za zadanie go oszacować, a następnie sprzedać za jak najwyższą kwotę, a środki uzyskane podzielić pomiędzy wierzycieli. Kwota brakująca do uregulowania wierzycieli, podlega umorzeniu lub częściowej regulacji (w niewielkim procencie) i zależna jest od uzyskiwanych dochodów, przykładowo przy wynagrodzeniu na rękę 3.200 zł w wysokości 600 zł. Okres tzw. próby trwa najczęściej 2-3 lata.

Jak wyglądają długi w obu postępowaniach:

Majątek Wartość majątku Wartość zobowiązań
Mieszkanie 380.000,00 zł (cena rynkowa) 420.000,00 zł
Samochód 40.000,00 zł (cena rynkowa) 20.000,00 zł
Inne 20.000,00 zł (cena rynkowa) 180.000,00
Razem 440.000,00 zł 620.000,00 zł
Egzekucja komornicza Postępowanie upadłościowe

Wycena majątku:

440.000 – 10% na wycenie = 396.000 zł

396.000 * 66% (II licytacja) = 261.360 zł

Z licytacji całego majątku najprawdopodobniej komornik uzyska 261.360,00 zł.

Wycena majątku:

440.000 – 10% na wycenie = 396.000 zł

396.000 * 66% (II licytacja) = 261.360 zł

Z licytacji całego majątku najprawdopodobniej komornik uzyska 261.360,00 zł.

W TAKIM RAZIE, JAKA JEST RÓŻNICA ?

Egzekucja komornicza Postępowanie upadłościowe

Kwota długu 620.000,00 PLN

+ koszty zastępstwa w procesie

+ koszty zastępstwa w egzekucji

+ oszacowanie

+ koszty komornicze

+ odsetki

= 620.000 + 25% = 775.000,00 PLN

Podsumowanie

Długi: 775.000,00 PLN

Majątek: 261.360,00 PLN

Pozostały dług do spłaty: 513.640,00 PLN

W tym wypadku pozostaje Tobie upadłość konsumencka na trudniejszych zasadach, bo nie ma majątku, nie przysługuje Tobie wsparcie od Państwa, nie wynajmiesz własnego M.

Kwota długu 620.000,00 PLN

+ brak dodatkowych kosztów

= 620.000,00 PLN

Podsumowanie

Długi: 620.000,00 PLN

Majątek: 261.360,00 PLN

Pozostały dług do spłaty: 0,00 PLN

lub

przykładowo „okres próby”:

24 miesiące x 600,00 PLN = 14.400,00 PLN

ale

jeżeli straciłeś mieszkanie, dostajesz na wynajęcie mieszkania od rządu od 12 do 24 m-ce x 2.000 zł = od 24.000 do 48.000 zł na najem przysłowiowego M.

oraz

istnieje szansa wynajęcia mieszkania w którym mieszkałeś

a być może

również jego odkupienia od inwestora.

Ale najważniejsze, że skończyłeś ze spiralą długów i wreszcie możesz funkcjonować normalnie.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W LICZBACH

RokUpadłości konsumenckieUpadłości firmPostępowanie restruktur.
202013665524791
20198088614452
20186855626466
20175684582376
20164632598232

Źródło: Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021, MGBI

WARUNKI UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

KTO MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ I UZYSKAĆ ODDŁUŻENIE?

Wniosek może zgłosić osoba, która:

 1. Zamieszkuje na stałe na terytorium Polski, niezależnie od obywatelstwa.
 2. Nigdy nie prowadziła albo prowadziła i zaprzestała prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej roku – zadłużenie nie powstało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (upadłość dotyczy konsumentów, a nie przedsiębiorców).
 3. Jest niewypłacalna, to znaczy, że nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.
 4. Nie było w stosunku do niej prowadzone postępowanie upadłości konsumenckiej w ciągu ostatnich 10 lat.
 5. Mając taki obowiązek – jako osoba prowadząca działalność, zgłosiła w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba że minęło 10 lat od momentu zakończenia działalności. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku.
 6. Nie ma umorzonych długów w wyniku przeprowadzenia upadłości konsumenckiej – w ciągu ostatnich 10 lat.
Zadzwoń do nas
Lub

Umów się na bezpłatną konsultację