Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Reduktor Kapital sp. z o.o. – wykonuje w sposób profesjonalny czynności częściowo zastępcze za klienta oraz częściowo za Doradcę Restrukturyzacyjnego, w postaci:
 • przeprowadzenia pełnego audytu przedsiębiorstwa zarówno pod kątem zebrania niezbędnych dla postępowania dokumentów jak i zbadania przedsiębiorstwa pod kątem jego restrukturyzacji;
 • przeprowadzenia testów prywatnego wierzyciela, testów prywatnego inwestora oraz testu zawarcia układu;
 • przygotowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i jego złożenie oraz zawiadomienia sądu o otwarciu postępowania układowego we współpracy z Doradcą Restrukturyzacyjnym; (od tego momentu przedsiębiorstwo jest pod ochroną sądową przed wierzycielami przez okres ok. 120 dni lub więcej)
 • poinformowanie pisemne komorników klienta o otwarciu postępowania układowego;
 • poinformowanie pisemnie wszystkich wierzycieli o otwarciu postępowania układowego;
 • opracowanie strategii w zakresie cięcia kosztów oraz zwiększenia dochodowości przedsiębiorstwa i pomoc z jego wdrożeniu, w następstwie czego przedsiębiorstwo określi swoje zdolności dochodowe na bazie czego powstaną prognozy 3-letnia, 5-letnia i 10-letnia;
 • określenie we współpracy z klientem składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zbędnych dla przedsiębiorstwa;
 • wycena przedsiębiorstwa (opcja dodatkowo płatna o ile będzie niezbędna);
 • opracowanie prezentacji przedsiębiorstwa klienta dla potencjalnych inwestorów;
 • pozyskanie potencjalnych inwestorów lub kapitału dłużnego (opcja dodatkowa);
 • pozyskanie potencjalnego nabywcę na przedsiębiorstwo lub składników majątkowych – tzw. akwizycja w transakcjach fuzji i przejęć (opcja dodatkowa);
 • podział wierzycieli na grupy i określenie poziomu redukcji zobowiązań dla poszczególnych grup;
 • przygotowania prezentacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz propozycji układowych;
 • wysłanie do wierzycieli prezentacji układowych oraz kart do głosowania;
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielem i lobbowanie propozycji układowych;
 • zebranie wszystkich kart do głosowania od wierzycieli;
 • przygotowanie raportu końcowego z czynności, przebiegu głosowania nad układem oraz zastosowanych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz redukcji zobowiązań;
 • przekazanie najpóźniej w 90 dniu trwania postepowania – dokumentów, sprawozdania oraz kart do głosowania do klienta oraz Doradcy Restrukturyzacyjnego celem podjęcia przez Doradcę Restrukturyzacyjnego ostatnich kontaktów z wierzycielami którzy nie odesłali kart do głosowania oraz celem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu oraz sprawozdania nadzorcy układu;
 • dalsze czynności prowadzi już Doradca Restrukturyzacyjny, jak:
  • uzupełnienie braków formalnych wniosku lub sprawozdania;
  • reprezentowanie klienta przed sądem w zakresie zatwierdzenia zawartego układu;
  • prowadzenie postępowania w zakresie złożonego zażalenia przez wierzyciela co do zawartego układu;
  • wdrożenie układu w życie;
   
 
 1. Wszelkiego rodzaju podjęte działania są robione pod nadzorem Doradcy Restrukturyzacyjnego i we współpracy z Nim.
 2. Uproszczone Postępowanie Układowe Covid może się zakończyć na kilka sposobów:
  • Zatwierdzeniem układu i jego realizacją przez klienta;
  • Brakiem zgody na zawarcie układu przez wierzycieli w następstwie czego otwarte zostanie postępowanie sanacyjne, jeżeli zastosowane czynności restrukturyzacyjne spowodowały przywrócenie dochodowości przedsiębiorstwa w rezultacie czego klienta stać na obsługę kosztów postępowania sanacyjnego. W następstwie tej czynności, klient uzyska 24 miesięczną ochronę przed wierzycielami w celu przeprowadzenia dalszych czynności restrukturyzacyjnych i zwiększenia dochodowości przedsiębiorstwa; https://reduktorkapital.pl/sanacja/
  • Brakiem zgody na zawarcie układu przez wierzycieli w następstwie czego otwarte zostanie postępowanie likwidacyjne przedsiębiorstwa jeżeli majątek jest bardziej wartościowy od wartości zobowiązań;
  • Brakiem zgody na zawarcie układu przez wierzycieli w następstwie czego otwarte zostanie postępowanie upadłościowe jeżeli majątek jest mniej wartościowy od wartości zobowiązań https://reduktorkapital.pl/upadlosc/
  • Brakiem zgody na zawarcie układu przez wierzycieli i brakiem dalszych działań ze strony Zleceniodawcy, w rezultacie Zleceniodawca wróci do punktu wyjścia po mniej więcej 180 dniach od zawarcia umowy z Reduktor Kapital sp. z o.o.
Zadzwoń do nas
Lub

Umów się na bezpłatną konsultację