Układ Konsumencki

Czym jest układ konsumencki?

Układ konsumencki to rozwiązanie, które odwołuje się do przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne i pozwala na zawarcie ugody z wierzycielami. Jest to niczym więcej jak zawarcie układu z wierzycielami, który pozwala na ochronę majątku, zazwyczaj nieruchomości. Układ konsumencki pozwala na zachowanie często dorobku całego życia pod warunkiem zawarcia ugody z wierzycielami dotyczącej spłaty. Można go zawrzeć w ramach postępowań restrukturyzacyjnych. Istnieje również możliwość rozpoczęcia układu konsumenckiego poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu.

Na czym Polega?

Jedną z form oddłużenia dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest układ konsumencki. Taka forma istnieje w Polsce od 2020r. i w przeciwieństwie do upadłości konsumenckiej, układ konsumencki umożliwia zachowanie majątku jaki dłużnik posiada. Układ konsumencki często jest też nazywany restrukturyzacją konsumencką. Ta forma oddłużenia jest mniej rygorystyczna niż upadłość konsumencka.

Przystępując do układu konsumenckiego należy przygotować opis sytuacji, która wpłynęła na niewypłacalność dłużnika. We wniosku o układ konsumencki wskazuje się też jakie są możliwości zarobkowe, żeby wykazać zdolność zaspokojenia wierzycieli oraz pokrycia kosztów sądowych. Wierzyciele mają możliwość zagłosowania czy zgadzają się przyjąć proponowane warunki. Do uzyskania układu muszą być spełnione dwa warunki: 51% głosujących musi opowiedzieć się za układem, a także musi zostać uzyskane 2/3 sumy zobowiązań.

W układzie konsumenckim istniej możliwość rozłożenia zobowiązań na raty oraz częściowe ich umorzenie. Należy pamiętać, że wysokość redukcji zależy od stopnia zaspokojenia wierzyciela w upadłości konsumenckiej. Takie porównanie jest podstawą redukcji zobowiązań.

Każdą sytuację finansową traktujemy indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, abyśmy dopasowali rozwiązanie dopasowanie dla Państwa.