Upadłość konsumencka - na czym polega

SPIS TREŚCI:

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka – sposobem na całkowite oddłużenie i nowy start bez zobowiązań.

Co to jest upadłość konsumencka i jaki jest jej cel?

Termin upadłość konsumencka jest pewnym skrótem stosowanym w celu określenia procesu oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie przepisów, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku. Jest to w istocie sądowe ustalenie tego, że dłużnik jest niewypłacalny, a następnie doprowadzenie do oddłużenia takiej osoby. Na etapy tego postępowania składa się sprzedaż majątku dłużnika, o ile go posiada, pokrycie ze środków uzyskanych ze sprzedaży tego majątku części zadłużenia, ustalenie spłat pozostałej części zadłużenia w zakresie określonym przez sąd w ratach, o ile dłużnik posiada dochody, a następnie jako finał procedury oddłużenie upadłego, czyli umorzenie jego niespłaconych zobowiązań. Szerzej skutki ogłoszenia upadłości opisane są w punkcie w dalszej części opracowania.

Celem tego postępowania jest całkowite oddłużenie i umożliwienie „nowego startu” dłużnikowi.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA KROK PO KROKU

Masz długi?

Nachodzą Cię komornicy?

Windykacja wydzwania?

Zapoznaj się z materiałami

informacyjnymi na stronie!

Umów się na spotkanie z doradcą Reductor Kapital:

– wyślij wiadomość

– zadzwoń na numer

– złap nas na komunikatorze

Na spotkaniu przeprowadzimy analizę ekonomiczno-prawną.

Sprawdzimy czy zachodzą przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie

upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Gdy znajdziemy rozwiązanie dla Państwa, pozostanie wypełnienie formularza i załączenie załączników.

Formularz możesz wypełnić w wersji papierowej przy pomocy asystenta telefonicznego

Po skompletowaniu dokumentacji, zapraszamy do kancelarii prawnej na dogranie zlecenia, podpisanie umowy oraz pełnomocnictwa, dopracowanie okoliczności popadnięcia w stan niewypłacalności oraz uzupełnienie brakujących informacji.

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU o UPADŁOŚĆ

W ciągu 7 do 30 dni kancelaria prawna opracuje, przygotuje i złoży wniosek o upadłość w Państwa imieniu.

ZŁOŻENIE WNIOSKU UPADŁOŚCI

Po złożeniu wniosku do sądu. Sąd formalnie bada wniosek, sprawdza/weryfikuje, czy dłużnik spełnił przesłanki (warunki) ogłoszenia upadłości, a w szczególności wymóg niewypłacalności i jej niezawiniony charakter (badanie moralności płatniczej dłużnika).

WYDANIE POSTANOWIENIA

Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo (dłużnik podał wszystkie niezbędne informacje oraz załączył wszelkie oświadczenia), a także uiścił opłatę sądową od wniosku, sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika i powołuje syndyka (zarządca masy upadłości).

SYNDYK – OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

Ogłoszenie upadłości prowadzi do przejęcia zarządu nad całym majątkiem upadłego przez syndyka, który doprowadzi do jego spieniężenia (z reguły w drodze licytacji). Środki z tego uzyskane – o ile takie są – będą przeznaczone na spłatę części zobowiązań upadłego. Oznacza to jednak np. utratę mieszkania/domu, który będzie zlicytowany. W praktyce, upadły do czasu licytacji może mieszkać z rodziną w takim lokalu, ale po jego sprzedaży musi się wyprowadzić.

 UWAGA: O ile lokal nie zostanie na licytacji zakupiony przez najbliższych członków rodziny (taka możliwość nie jest wykluczona).

WSPARCIE UPADŁEGO W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH

Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny, który został w toku postępowania sprzedany na spłatę wierzycieli, przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Ewentualna egzekucja komornicza nie daje takich uprawnień. Jest to bardzo poważne wsparcie dla dłużnika i jego rodziny. Te środki są zagwarantowane w ustawie i wypłaca je syndyk ze środków zgromadzonych ze sprzedaży majątku (dom jednorodzinny, mieszkanie).

SPŁATA CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH

Następnie sąd zasadniczo o ile istnieje taka możliwość nałoży na upadłego obowiązek spłaty pewnej pozostałej części długu. UWAGA – taki obowiązek nie może przekraczać istniejących możliwości zarobkowych upadłego i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Upadłemu muszą być pozostawione środki do życia. W praktyce w największym uogólnieniu oznacza to, że upadły przez 3 lata będzie musiał się liczyć z koniecznością spłat w ustalonym przez sąd zakresie swoich wierzycieli. Wysokość tych spłat zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Co więcej, jeżeli upadły nie uzyskuje dochodów i nie ma możliwości ich uzyskiwania, albo są one na tyle niskie, że wystarczają tylko na jego utrzymanie, to część długu nie jest rozkładana na raty, ale od razu następuje umorzenie całości zobowiązań!

CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE

Sąd po zakończonym postępowaniu umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, że zobowiązania które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają również wszystkie roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. Umorzeniu podlegają również zobowiązania podatkowe i w stosunku do ZUS. Skutek taki nie może być osiągnięty w żadnym innym postępowaniu, a w szczególności w postępowaniu egzekucyjnym.

Umorzeniu nie podlegają tylko długi wymienione w ustawie, a w szczególności alimenty, grzywny, czy obowiązek zapłaty określony w wyroku karnym.

WYKREŚLENIE ZE WSZYSTKICH REJESTRÓW DŁUŻNIKÓW

Po 5 latach od umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Biuro Informacji Kredytowej. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, na wniosek upadłego. Historia w takich instytucjach zostaje wyczyszczona.

NOWY START

W tym momencie dłużnik startuje od nowa. Jego sytuacja wygląda tak jakby nigdy nie miał długów. Może poszukać lepszej pracy (lepiej płatnej). Jeżeli ma pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, może ją uruchomić. Może postarać się o wsparcie finansowe (dotacje unijne) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jednak najważniejsze wydaje się to, że dłużnik nie jest już uwikłany w niekończący się rosnący dług z tytułu zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania lub kupno, ewentualnie budowę domu jednorodzinnego. Dłużnik i jego rodzina przestała już być tzw. „niewolnikiem” instytucji finansującej jego stare kredyty lub zaciągnięte pożyczki.

USTAWA O UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Prawo upadłościowe

ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030600535

Tekst ujednolicony: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030600535/U/D20030535Lj.pdf

Zadzwoń do nas

Lub

Umów się na bezpłatną konsultację